Zoals bekend heeft de Stichting Beweegdorp Norg een subsidie van € 70.000,- toegekend gekregen voor de ontwikkeling van een beweegdorp (formeel is het sportdorp, maar we gebruiken onze eigen terminologie). Het project is er op gericht om volgens een bepaald format een aantrekkelijk nieuw sport- en beweegaanbod in Norg (en buurdorpen) te realiseren. Het doel hiervan is om inwoners te stimuleren meer te gaan bewegen en ze vaker te laten sporten. Een voorwaarde hierbij is het aanbod aan te laten sluiten bij de behoeften van de inwoners. Voor nadere informatie via google (type in: Sport: vitale kernen en buurten).

Projectleiding

Van het subsidiebedrag kunnen we voor een periode van ca. twee jaar een projectleider aanstellen. Hiervoor is een budget van € 36.000,- (bruto !) beschikbaar.

We kunnen de inhoud van de functie kort als volgt duiden:

 •  het zijn van aanspreekpunt voor de verenigingen en inwoners
 • het creëren van samenwerking en draagvlak
 • het afnemen van een behoefteninventarisatie onder de bevolking
 • het organiseren van een startevenement
 • de ontwikkeling en coördinatie van een nieuw sportaanbod
 • de structurele inbedding daarvan in de samenleving
 • de ondersteuning van sportverenigingen en – aanbieders
 • promotie

Functie-eisen

Vooropgesteld wordt dat u in nauwe samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Beweegdorp Norg uw werkzaamheden verricht. We hebben dan ook geen strak functieprofiel opgesteld.

 Wat wij voor een projectleider belangrijk vinden zijn zaken als:

 • het vermogen om verbindingen te leggen met anderen (individuele inwoners en sportverenigingen);
 • uw presentatie: komt u goed over? Kunt u groepen toespreken?
 • het vermogen om anderen te motiveren
 • doorzettingsvermogen
 • enthousiasme, inspirerend en enthousiasmerend
 • plaatselijke kennis (de maatschappelijke kaart van Norg; het “speelveld”)
 •  flexibiliteit (geen vaste uren; niet alleen beschikbaar tussen 8 en 5 uur; ook in werkhouding)
 •  kunnen omgaan met weerstanden
 •  in staat zijn anderen te laten durven dromen
 •  inzicht en ervaring in het verenigingsleven
 •  administratief vaardig
 •  initiatief durven nemen; ondernemerschap
 •  zelfstandig kunnen werken
 •  creatief
 • hoe de continuïteit in de functie geborgd kan worden (bij uitval wegens bv. langdurige ziekte)

Een hele waslijst. Eigenlijk zijn we dus op zoek naar het “schaap met de 5 poten”. Die is er niet. Dus schrik niet van bovenstaande opsomming. Zie het als een illustratie van de wijze waarop we naar kandidaten kijken. Niemand zal aan alle “eisen” even goed kunnen voldoen. Dat is niet erg. We maken een keuze op basis van hetgeen ons door u aangeboden kan worden. We kiezen degene die het beste “pakket” biedt.

Geen enkele “eis” is zodanig dat u kansloos bent, als u daaraan niet voldoet. Ontbreekt bv. plaatselijke kennis (waaraan we op zich wel grote waarde toekennen), dan zou dat niet behoeven te betekenen dat u voor de functie niet in aanmerking komt. We gaan er bij het bovenstaande vanuit dat u twee jaar lang gemiddeld ca. 1 dag per week beschikbaar bent. Kunt u meer bieden, dan spreekt dat uiteraard in uw voordeel.

Meedingen naar de functie?

U kunt tot en met uiterlijk 29 september 2013 schriftelijk of via e-mail uw sollicitatie of aanbod bij ons bestuur indienen. Maak er geen al te uitgebreid verhaal van, maar geef in ieder geval aandacht aan uw eigen motivatie om projectleider te willen zijn (of die van de door u aan te dragen kandidaat). Voeg tevens een kort cv bij.

Heeft u reeds eerder schriftelijk een aanbod bij ons neergelegd, kijk dan even of het bovenstaande u aanleiding geeft dit aanbod nog aan te vullen. Contactpersoon voor nadere informatie is de heer J. (Jan) de Boer, penningmeester van ons bestuur. Zijn gegevens zijn: tel.: 0592 – 61 28 73, e-mail: boerbrum@hetnet.nl