Hoe ziet de toekomst eruit voor mijn club en/of accommodatie? Die vraag staat centraal op twee –door de Stichting Beweegdorp Norg op 3 en 18 maart georganiseerde bijeenkomsten voor bestuurders van een sportvereniging of sportaanbieder. Wat betekenen ontwikkelingen als krimp, vergrijzing, minder leden, minder vrijwilligers voor Norg en omliggende dorpen, bezien vanuit leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid en wat betekent dit voor mij en mijn cluppie? Naast Stichting Beweegdorp Norg zijn ook Sport Drenthe en gemeente Noordenveld bij organisatie van ‘Onze zorg is Norg’ betrokken.

De Stichting Beweegdorp Norg biedt sportverenigingen en sportaanbieders een unieke kans hulp te bieden bij genoemde vraagstukken, in nauwe samenwerking met Sport Drenthe en NOC*NSF in de vorm van een pilot-programma. Dat programma heeft de naam ‘Onze zorg is Norg’ gekregen. Het is een maatwerkprogramma, dat gebaseerd is op het Open-club-concept van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB), maar waar in Norg een eigen invulling aan is gegeven. Dat gebeurt op twee avonden in maart (3 en 18 maart) in café-restaurant Norgerhout aan de Asserstraat 56. Betrokken sportverenigingen en aanbieders hebben een uitnodiging ontvangen.

Bedreigingen, maar mogelijk ook kansen

“Als gesteld wordt dat de ‘wereld’ veranderd, dan vertellen we niets nieuws. Deze veranderingen hebben uiteraard consequenties. Ook voor Norg en de Norger sportgemeenschap”, zegt Hans van den Berg, voorzitter van Beweegdorp Norg. Hij noemt – in willekeurige volgorde – zaken als voorbeeld de toenemende individualisering, de vergrijzing, de krimp op het platteland, minder leden, minder vrijwilligers, de bezuinigingen van de overheid en het feit dat we steeds ongezonder leven en minder bewegen. “Deze ontwikkelingen brengen bedreigingen met zich mee (Kunnen verenigingen blijven voortbestaan? Kunnen sportvoorzieningen in stand blijven?), maar ook bieden mogelijk ook kansen (nieuw gemeentelijk beleid?). Het is goed (en eigenlijk ook de plicht) om hier als bestuurder van een sportvereniging/-aanbieder eens goed bij stil te staan.”

Is huidige organisatiestructuur toereikend?

De doelstellingen van de twee avonden zijn 1) Bewustwording van bedreigingen en kansen in een veranderende omgeving; 2) Bezinning op de vraag of de huidige organisatiestructuur in de Norger sportgemeenschap in de toekomst wel toereikend is om bedreigingen het hoofd te bieden en kansen te benutten, en 3) Samen oplossingen te zoeken en te vinden.

Avond 1: veranderingen intern en extern

Op avond 1 wordt ingegaan op veranderingen binnen verenigingen en in de omgeving. We staan stil en proberen gezamenlijk in kaart te brengen, welke veranderingen er op ons af komen. Eerst kijken we intern naar de eigen vereniging. Wat zien we gebeuren, waar liggen knelpunten, op welke vlakken is samenwerking denkbaar. We kijken daarbij niet alleen naar het ‘nu’, maar proberen ook vooruit te kijken. Waar staan we over 10 jaar?

Daarna kijken we naar externe ontwikkelingen. We zetten als het ware de luiken open. We hebben daarvoor de gemeente Noordenveld gevraagd om een grove schets te geven van nieuw(e) wetgeving en beleid, waar mogelijk de sportverenigingen/-aanbieders een rol in kunnen spelen. Maar ook, hoe het subsidiebeleid zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Avond 2: invullen van de uitdagingen en vervolgafspraken

OP de tweede avond gaat het erom hoe de sportgemeenschap met de veranderingen om zou kunnen gaan). Na de eerste avond zijn de uitdagingen voor de toekomst helder. Het is de bedoeling om dan conclusies te trekken (zijn we met de huidige organisatiestructuur van de Norger sportgemeenschap wel voldoende op de toekomst voorbereid? Laten we kansen liggen als we niets doen?). Uit die conclusies vloeit automatisch voort dat we gaan praten over mogelijke oplossingen (althans daar gaan we van uit). Vervolgens maken de deelnemers daarover concrete (vervolg)afspraken.

Beweegdorp Norg rekent – gezien het belang van het onderwerp – op minimaal twee vertegenwoordigers van iedere sportvereniging en sportaanbieder. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

Aanmelding voor 23 februari 2015 bij de secretaris van de Stichting Beweegdorp Norg via e-mail: ria.oosterveld@gmail.com